Algemene ledenvergadering 21 mei

Op 21 mei jongstleden is de algemene ledenvergadering gehouden. De aanwezige leden zijn bijgepraat over onder andere de voortgang van de uitbreiding van het park en over de actie rond het weigeren van de energiebedrijven VandeBron en Innova Energie om de energiebelasting terug te betalen.

Door de penningmeester is verslag gedaan van het afgelopen boekjaar en is een globale begroting voor 2019 gepresenteerd. De kascommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en stelt decharge voor (onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de account). Later dit jaar wordt het verslag van de accountant verwacht.

Eén bestuurslid (Petra Gelderloos) is afgetreden en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Omdat er geen nieuwe kandidaten voor de functie van bestuurslid waren, is het aantal bestuursleden van 6 naar 5 gegaan.