over ons

Doelstelling

Op 23 oktober 2017 is de Energiecoöperatie SunBrouck U.A. opgericht. SunBrouck heeft als doel om inwoners en organisaties in het postcoderoosgebied Zuidbroek door middel van één of meerdere opwekinstallaties in staat te stellen elektrische stroom op te wekken uit zonlicht en om hen zo in staat te stellen individueel of in gezamenlijkheid deel te nemen aan de verduurzaming van de gemeente Midden-Groningen en omgeving. Uitgangspunten hierbij zijn het bevorderen van de opwekking van energie uit andere bronnen dan fossiele brandstoffen, maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen, het creëren van meerwaarde voor de deelnemers, het waarborgen van de continuïteit van de coöperatie en tenslotte het bevorderen van de samenwerking tussen burgers onderling en organisaties.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van SunBrouck staat open voor:

  • Natuurlijke personen
  • Verenigingen en stichtingen
  • Bedrijven en instellingen
  • Overheidsorganen

en ontstaat wanneer er tenminste één zonnepanel in het park in Zuidbroek wordt aangeschaft. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het belastingvoordeel op energie is, dat de deelnemer woont of gevestigd is in het postcoderoosgebied Zuidbroek.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden: Harry Wieringa (voorzitter), Roelof Lanting (secretaris), Peter de Wekker (penningmeester), Okko van der Poel (lid) en Henk Slomp (lid). Meer informatie over de bestuursleden is hier te vinden.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van SunBrouck zijn hier te downloaden. Het huishoudelijk reglement kan hier gedownload worden.

Informatiememorandum

De coöperatie SunBrouck is verplicht een informatiememorandum op te stellen. In dit document staat beschreven waar de coöperatie voor staat, welk doelen de coöperatie nastreeft, hoe de coöperatie haar doelen wil bereiken en welke risico's de coöperatie loopt. Het informatiememorandum, waartoe de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ons verplicht, is hier te downloaden.

Privacyverklaring

SunBrouck hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In een privacyverklaring geven wij helderde informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de bescherming ervan. Deze verklaring is hier te downloaden.